ចិនត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ធានាសន្តិសុខ និងស្ថេរភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក
ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ 2017-Jan-12
រូបភាព
20170112,060142

         ចិនបានចេញផ្សាយសៀវភៅសស្តីពីគោលនយោបាយទាក់ទងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីកកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលបានបញ្ជាក់ជំហរចិនចំពោះបញ្ហាកង្វល់ក្នុងតំបន់។

         សៀវភៅសនេះ បាននិយាយថាចិនបានត្រៀមទទួលខុសត្រូវដ៍ធំធេងសម្រាប់សន្តិសុខតំបន់ និងពិភពលោក ហើយផ្តល់សេវាសន្តិសុខសាធារណៈបន្ថែមទៀតដល់តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក និងពិភពលោកទាំងមូល។


loading...
loading...
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយ Onenews App