ឧស្សាហកម្ម
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល មានសិទិ្ធអំណាចដកហូតអាជ្ញាបណ្ណរុករក និងធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ដល់សង្គមជាតិ...
loading...
loading...
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយ Onenews App