បរិស្ថាន
ទឹកធ្លាក់ហួងហ្គូស៊ូ ដែលជាទឹកធ្លាក់ដ៍ធំជាងគេ និងដ៍ស្រស់ស្អាតជាងគេទី៦ នៅក្នុងប្រទេសចិន...
ទីក្រុងប៉េកាំងនឹងសាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន១០០បំពាក់អ៊ីនធើណែតប្រើឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ...
loading...
loading...
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយ Onenews App