ហោរាសាស្រ្តអន្តរជាតិ
ហោរាសាស្រ្តចិនទាយតាមក្បួនចិនគ្រប់បញ្ហាដែលលោកអ្នកមានការជឿជាក់មិនអាចឲ្យខកខានការអានរាសីប្រចាំឆ្នាំ២០១៦នេះបានទេ...
ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាឆ្នាំចរបរិភោគផ្លែប៉មក្រហមទប់ទល់នឹងឆ្នាំឆុង
លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ទស្សទាយថាមិនមានសំណាងសម្រាប់មនុស្សកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរ...
លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ទស្សទាយតាមកាក់ថាមនុស្សបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំខ្លា...
លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ សង្ឃឹមថាពេលវេលាល្អសម្រាប់មនុស្សប្រសូត្រនៅក្នុងឆ្នាំមម្សាញ់...
លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ទស្សទាយដោយព្រមានថាការរៀបចំបង្កើតគ្រួសារ...
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈមិនសូវល្អ...
loading...
loading...
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយ Onenews App